• Bize Ulaşın : Yenişehir Şube: 0262-3322001

 

kids3
Serbest zaman etkinlikleri; okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan program etkinliklerinin bir grubu olan çocuğun yaratıcılığını geliştirme, kendisini ifade etmesini sağlama, sorumluluk alma, karar verdiği bir işi tamamlama sabrını gösterme, paylaşma ve el becerilerinin geliştirilmesi açısından önemlidir. Çocuklar serbest zaman etkinlikleri sırasında kendi isteklerine ve ilgilerine göre çoğu zamanda kendi seçtikleri arkadaşlarıyla bir etkinliğe yöneldikleri zaman yetişkin baskısı hissetmeden rahat ve özgür bir ortamda daha yaratıcı olurlar, denemelere girişirler ve buluşlarını serbestçe ortaya koyabilirler. Bu şekilde çocuk bağımsız çalışma alışkanlığı kazanırken; öğretmen çocukları tanıma ve değerlendirme fırsatı bulur. Yapılandırılmamış bir eğitim etkinliği olmasına rağmen çocuğun kendini ve ilgi alanlarını keşfetmesi ve özgürce ifade edebilmesini destekleyen bir eğitim sürecidir. Serbest zaman etkinlikleri ilgi köşelerinde oyun ve sanat etkinliklerinden oluşmaktadır. Serbest zaman içerisinde sanat etkinlikleri de yapılabilir. Hamur yoğurma maddeleri, kağıt çalışmaları, boya çalışmaları Kolaj çalışmaları yapmaktadırlar
Oyun; çocuk için gerçek bir ihtiyaç, eğitim etkinliklerimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Oyun etkinlikleri çocukların fiziksel, sosyal-duygusal, bilişsel ve dil gelişimlerini desteklerken, eğlenerek öğrenmelerini olanak sağlar. Oynayarak dünyayı ve çevrelerini tanırlar. Bu nedenle; sınıflarda, oyun salonlarında, bahçede çeşitli yapılandırılmış veya yapılandırılmamış oyunlara yer verilerek çocukların gelişimi desteklenir. Okulumuzda hareketli oyunlar, hayal ve taklit oyunları, parmak oyunları, keşfetmelerini destekleyen çeşitli lego, puzzle gibi eğitici araç gereçlerle, çocukların gelişimlerine katkıda bulunacak en uygun eğitim ortamları oluşturulur.
Okul öncesi kurumlarında uygulanan anadili etkinlikleri çocukların dil gelişimlerini sağlar, bu yolla kendilerini ifade etmelerine imkân tanır ve çevre ile etkileşimlerini kolaylaştırır. Aynı zamanda, bu etkinlikler sırasında çocuklar birbirlerinin öğretmeni olur birbirlerinden sözcükleri nasıl heceleyecekleri, nasıl telaffuz edecekleri hakkında yardım alırlar. Birbirleri ile oynarken kendi tasarımları hakkında konuşurlar ve bazı kelimeleri tekrarlama fırsatı bulurlar. Bu da anadili etkinliklerinin çocukların dil gelişimi üzerindeki pozitif etkisini açıkça ortaya koyar. Çocukların dili kullanma yeteneklerini arttıracak, kavram formasyonlarını geliştirecek ve göz-el koordinasyonu ile ilgili becerilerinin gelişimini destekleyecek etkinlik örneklerine yer verilir, sözlüklerin başlangıç ve bitiş seslerini algılayabilmeleri ve ifade edebilmeleri için destekleyici etkinliklere yer verilir.
kids4
Çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Bu etkinlikler; • Deneyler, • Araçları tanıma ve kullanma, • Çeşitli çalışma yöntem ve tekniklerini kullanma, • Keşifler, icatlar, • Mutfak çalışmaları, • Doğa gezileri ve yürüyüşleri, piknikler, • Belgesel vb. izleme gibi çalışmalardan oluşmaktadır. Ayrıca Fen ve Matematik etkinlikleri sırasında çocukları doğaya çıkarıp; onları, doğayı ve doğadaki canlı ve cansız varlıkları tanıtmaya, sevdirmeye ve korumaya yönelik bilgi ve becerilerle donatmanın önemli olduğu da unutulmamalıdır.
Okul öncesi eğitim çocuğun psikomotor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, öz bakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilköğretime hazır hale getirmelidir. Öğrenciyi ilköğretimi hazır hale getirme çalışmaları arasında okuma yazmaya hazırlık çalışmaları arasında okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri geniş yer kaplamaktadır. Etkinlikler öğrencilerin ilköğretimin ilk yıllarındaki hazır bulunuşluk seviyesini arttırma amacı taşımakla birlikte, okuma yazmayı öğretme amacı gütmemektedir. Okuma yazmaya hazırlık kavram geliştirici oyuncaklar ve kavram geliştirici çalışmalar ile yapılır. Çalışmalara örnekler şu şekilde sıralanabilir: Görsel algılama çalışmaları 1. El-göz koordinasyonu 2. Şekil-zemin ayrımı 3. Şekil sabitliği 4. Mekanda konum 5. Mekansal ilişkiler İşitsel algı çalışmaları (Fonolojik duyarlılık) 1. Dinlenme 2. Konuşma 3. Sesleri ayırt etme 4. Seslerle nesneleri ya da nesne resimlerini eşleştirme Dikkat ve bellek çalışmaları Temel kavram çalışmaları Problem çözüm çalışmaları El becerisi çalışmaları 1. Çizme 2. Boyama 3. Kesme 4. Katlama 5. Yoğurma 6. Yapıştırma vb. Öz bakım becerilerini geliştirme ve güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları
• Yabancı dil eğitimi gören çocukların düşünme becerileri tek dille öğrenim gören çocuklara oranla daha gelişiyor. Bu da yabancı dil bilen çocukların kavram geliştirme ve üst düzey becerileri kavrama konusunda tek dil bilen çocuklara göre üstünlük sağlıyor • Bilimsel araştırmalara göre erken yaşta öğrenilen yabancı dil çocuğun matematik, ana dili ve sosyal bilgiler alanlarında da başarılı olmalarını sağlıyor. • Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk çevresindeki olayları algılamada daha üst düzey başarı gösteriyor, kişisel alanda da farklılıklara anlayışlı, saygılı ve hoşgörülü yaklaşıyor.

 

kids3
Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümleci, bir fikri, bir yaşantıyı veya bir olayı; doğaçlama, rol oynar gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak bir grup çalışması içinde oyun veya oyunlar geliştiren eski bilişsel örüntülerin yardımıyla yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikler sürecidir. Keşfedici Drama, çocukların çevrelerini keşfetmelerini sağlarken, muhakeme ve problem çözebilme gibi zihinsel becerilerin gelişimini de destekler. Çocuk duygu ve düşüncelerini drama yoluyla ifade eder ve kendini tanır. Çocukların dil gelişimini ve özgüvenini arttırır. Keşfetme ve estetik gelişimi sağlamak, birlikte çalışma becerisi, karar verme, empati kurma, düş kurma becerilerini geliştirmek, duygularını fark etme ve bunları ifade edebilmek drama ile mümkündür.
Çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, meslekî ve güncel önem taşıyan her mekân çocuk için doğal öğrenme alanıdır. Bu alanlar; içinde bulunulan yörenin tarihî bir binası, müzesi, kütüphane,matbaa, fabrika vb. doğa gezileri olabilir. Alan gezileri yalnızca fen çalışmaları kapsamında düşünülmemelidir. Çocukların araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan öğrenme gereksinimlerini karşılamak amacıyla da çeşitli çevre gezileri yapılmalıdır.
Okul öncesi programlarda yer alan keşfedici sanat etkinlikleri temelde kaliteli düşünmeyi ve estetik duyarlılığı geliştirmeyi amaçlayan etkinliklerdir. Bu etkinlikler çocukluktan itibaren keşfedici potansiyeli kullanarak keşfediciı düşünceyi geliştirme, düzeyine uygun orijinal ürünler oluşturma, sorular soran, araştırarak yeni keşifler yapma, duygu ve düşünceleri ifade etme becerilerinin kazanılmasına temel hazırlar.
Okulumuzda uygulanmakta olan sosyal etkinlikler çocukların özel ilgi alanları ve yeteneklerini ortaya çıkararak geliştirmek ailelerini yönlendirme konusunda yardımcı olmak amacıyla uygulanmaktadır. Anaokulumuzda yıl içinde Belirli gün ve haftalar kutlanır, törenler yapılır, sene sonunda sınıf gösterileriyle öğrenciler yıl içinde öğrendiklerini velilerine sunarlar. Okulun organizasyonu ile müze, piknik, çevre tanıtma, at binme, ünite destekli gezilere gidilir.